Nieuwsberichten Fusie

Update 10 november 2018

De voortgang inzake de fusiebesprekingen tussen de Vereniging Zelfbescherming Bedrijven en Inrichtingen (VZBI) en Belangenvereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (bbn) is in volle gang.

In de eerste week van november is de Intentieverklaring door alle bestuursleden van zowel de VZBI als de bbn ondertekend. In deze intentieverklaring staan de punten opgeschreven waarover het nieuwe bestuur van de Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (VBHV.nl) afspraken heeft gemaakt. De intentieverklaring is gedeponeerd bij de notaris.

Op dit moment zijn de gesprekken over het Fusievoorstel, de statuten en het huishoudelijk reglement in een afrondende fase. Zodra alle bestuursleden van beide verenigingen akkoord zijn zal het Voorstel tot Fusie worden gepubliceerd in het Dagblad Trouw.
Personen of organisaties hebben dan maximaal één maand de tijd om hierop te reageren.

In principe zal er voor beide fusiepartners een datum worden vastgesteld voor het houden van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering waarin de besturen alle benodigde stukken aan de leden zullen voorleggen.

Verdere informatie zoals locatie, tijdstip en agenda voor de Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen wordt gepubliceerd op de verschillende websites. De leden en commissieleden ontvangen daarnaast per mail een uitnodiging.

– // – – // – – // – – // – – // – – // – – // – – // – – // – – // – – // – –

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering op 5 juni 2018 is gesproken over de intentie tot een fusie te komen met een geschikte fusiepartner. Goed is te melden dat deze is inmiddels gevonden, namelijk de Belangenvereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (bbn).

In eerste instantie hebben Jos Leeuwerink (bbn) en Nico van Etten (VZBI) samengewerkt aan de totstandkoming van een document waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd. Dit document is door de besturen in een gezamenlijk overleg besproken en daar waar van toepassing aangepast. In dat gezamenlijk overleg is besloten dat er een ad interim Bestuur moest worden ingesteld om de voorbereidingen te treffen die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de fusie.

Inmiddels zijn de eerste vergaderingen van het ad interim-Bestuur gehouden op 22 augustus en 21 september jongstleden en is er een nieuwe naam bedacht en afgesproken: Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (VBHV.nl) . Ook zijn de functies verdeeld van de nieuw op te richten vereniging te weten:
• Jos Leeuwerink Voorzitter
• Ab van der Hilt Secretaris
• Albert Hindriks Penningmeester
• Nico van Etten Bestuurslid en Voorzitter oefendagen;
• Steffie Chaudron-Meijer Bestuurslid PR en communicatie en evenementen
Zoals u kunt zien zijn er dus drie bestuurders van de VZBI opgenomen in het toekomstige bestuur.

Van de verschillende functies zijn functieprofielen in concept opgesteld. Daar zullen wij vanuit het bestuur van de VZBI nog heel kritisch inhoudelijk naar kijken.

De nu te ondernemen stappen zijn onder andere contact leggen met een notaris voor het te volgen proces en de verdere uitwerking van de activiteiten.
Het streven is gericht om de fusie voor het einde van dit jaar te laten plaatsvinden.

Uiteraard worden de noodzakelijke stukken aan onze leden en die van de bbn voorgelegd tijdens een apart in te lassen Algemene Leden Vergadering.

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief

Join onze mail lijst om de laatste nieuwtjes te ontvangen.

Dank je wel.

Pin It on Pinterest

Share This